Kurz: Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017

Popis kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane noveliel a súvisiacich predpisov v každodennej praxi
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa so zmenami z roku 2017Obsah kurzu

Na školení získate všeobecný prehľad o Zákonníku práce, ktoré jeho časti boli v poslednom čase menené, ktoré časti čakajú na zmeny a aký to má praktický význam/dopad v aplikačnej praxi. Lektorka vás upozorní na to, na čo by ste mali reagovať napr. pri agentúrnom zamestnávaní, ak ste zamestnávateľom, ktorý využíva dočasne pridelených zamestnancov alebo svojich zamestnancov vysiela do zahraničia. Vysvetlí vám rozdiely medzi služobnou cestou a vyslaním. Získate taktiež informácie k novele Zákona o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla platnosť od 1.mája 2017 a prináša významné zmeny v zamestnávaní osôb evidovaných v evidencii nezamestnaných na úrade práce.

Pracovný pomer ako najvýznamnejší pracovnoprávny vzťah a jeho druhy

 • pracovný pomer na dobu určitú a jeho špecifiká
 • agentúrne zamestnávanie vrátane informácie o prípadných zmenách z pohľadu nového zákona o pobyte cudzincov, ak v rámci pracovnej mobility využívate alebo si presúvate aj štátnych príslušníkov z tretích krajín,
 • spôsoby a možnosti skončenia pracovného pomeru, nároky s tým spojené.

Pracovný čas, práca nadčas, práca v noci, príp. pracovná pohotovosť

 • práca vo sviatok a čo sa tu bude meniť,
 • dovolenka všeobecne a čerpanie dovolenky najmä pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri flexibilných typoch a zmenách dĺžky prac. úväzku v priebehu roka,
 • prekážky v práci – aké zmeny nastali.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • všeobecné zásady pre dohody podľa Zákonníka práce, druhy dohôd a ich limity
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
 • koľko maximálne bude môcť zarobiť nezamestnaný,
 • aké sú povinnosti uchádzačov o zamestnanie,
 • ktoré osoby sa nebudú môcť zaevidovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • kedy hrozí vyradenie z evidencie nezamestnaných.

Diskusia a rôzne – napr. ako sa od 1.5.2017 zmenilo materské a pod.

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.Cieľová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.Certifikát

Osvedčenie o absolvovaníPoznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk


Organizátor