Ako budeme obstarávať po 18.04.2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou verejného obstarávania v intenciách nového zákona o verejnom obstarávaní účinného od 18. 4. 2016, v spojení s aplikačnou praxou.

Obsahová náplň:

Ako v praxi postupovať o verejnom obstarávaní – zákon 343/2015 Z. z. účinný od 18. 04. 2016

 • 01.Vytvorenie profilu verejného obstarávania na www.uvo.gov.sk

  Povinnosti verejného obstarávania voči profilu

 • 02.Vymedzenie predmetu zákazky – možná spolupráca s

  hospodárskymi subjektmi – prípravné trhové konzultácie – §

  25

 • 03.Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky
 • 04.Finančné limity a určenie postupu vereného obstarávania
 • 05.Bežne dostupné tovary, práce a služby
 • elektronické trhovisko/registrácia/prihlásenie/opisný

  formulár/obchodovanie/zmluva/referencie

 • 06.Ostatné tovary, práce a služby
 • verejné obstarávanie v súlade s § 65 –83 (nadlimitné

  zákazky) § 113 – 116 (podlimitné zákazky), § 117

  (zákazky s nízkou hodnotou) § 118 (podlimitné koncesie)

 • 07.Súťažné podklady s dôrazom na ich dôležitú súčasť opis

  predmetu zákazky, subdodávatelia, zverejnenie na profile

 • 08.Návrh zmluvy – povinná súčasť Súťažných podkladov
 • 09.Priebeh procesu verejného obstarávania od vyhlásenia

  Oznámenie/Výzva, poskytovanie Súťažných podkladov,

  vysvetľovanie SP, otváranie obálok, vyhodnocovanie,

  uzatvorenie zmluvy, Informácia o výsledku, povinnosti voči

  profilu

Seminár bude realizovaný v počítačovej učebni výchovno-vzdelávacieho centra TeleDom, kde bude účastníkom umožnené aj prakticky vyskúšať niektoré techniky a postupy vo VO.

Cieľová skupina

Určené všetkým, ktorí aktívne pôsobia v oblasti verejného obstarávania ako v postavení riadiacich a kontrolných zamestnancov, tak aj v postavení výkonných osôb realizujúcich zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác.

Obsahová náplň

Bližšie informácie o spomínaných seminároch nájdete na stránke: www.teledom.sk

Kurz zahŕňa:

 • Lektorské služby ( diskusia a priebežné konzultácie)
 • Študijný materiál
 • Občerstvenie

Lektor:
Ing. Magdaléna Scheberová

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel: +421 55/327 44 28
e-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk

Adresa
Timonova 27, 040 01 Košice