DETAIL KURZU

LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od:

TeleDom – Vzdelávacie centrum

Košice

Popis kurzu

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“).

Obsah kurzu

Program seminára:

 1. Predmet a pôsobnosť GDPR – porovnanie so zákonom o ochrane

  osobných údajov: Vecná a teritoriálna pôsobnosť. Negatívne

  vymedzenie pôsobnosti GDPR.

 2. Vymedzenie hlavných pojmov v GDPR so zameraním na odlišnosti od

  zákona o ochrane osobných údajov.

 3. Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR v porovnaní so

  zákonom o ochrane osobných údajov.

 4. Právny základ spracúvania osobných údajov vrátane spracúvania

  osobitných kategórií osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o

  ochrane osobných údajov.

 5. Práva dotknutej osoby: právo na informácie a prístup k osobným

  údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť,

  profilovanie podľa GDPR.

 6. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane

  osobných údajov a podľa GDPR: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných

  údajov, Kódexy správania, Certifikácia a akreditácia, oznámenie

  porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe.

 7. Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa zákona o

  ochrane osobných údajov a podľa GDPR, nové pravidlá pre určenie

  zodpovednej osoby.

 8. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah a

  zodpovednosti podľa GDPR.

 9. Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa GDPR.
 10. Oprávnené osoby podľa GDPR a ich poučenie podľa GDPR.
 11. Prenos osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a

  podľa GDPR.

 12. Výkon dozoru podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane osobných

  údajov.

Cieľová skupina

Majitelia firiem, riaditelia, manažéri a záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

Cena bude určená na základe konkrétnej špecifikácie

Kontaktná osoba

Zuzana Dubovecká
+421 55/327 44 28
teledom@teledom.sk

Hodnotenie
Organizátor