DETAIL KURZU

Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri činnostiach DDD

Od:

MEDISON, s.r.o.

Košice

Popis kurzu

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov (16 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy potrebnej pre získanie osvedčenia na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v súlade s novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov (16 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú sú držitelia osvedčenia na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov, povinní absolvovať 1× za 5 rokov, resp. podľa prechodných ustanovení Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení platnom od 1.8.2014.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č.POA: 247/2011/69/1

Obsah kurzu

Absolvent modulu je po osvojení potrebných vedomostí a zručností pripravený k realizácii opatrení preventívneho charakteru na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou (ďalej len „DDD“). Absolvent nadobudne znalosti o povahe a účinkoch chemických látok využívaných v oblasti DDD, o ich skladovaní a manipulácii. Získa potrebné vedomosti o hygienických a bezpečnostných opatreniach pri práci s chemickými látkami používanými pri DDD, o ich účinkoch na ľudský organizmus a osvojí si zásady prvej pomoci, ako aj znalosti právnych predpisov a znalosti o technológii práce. Nadobudne odborné predpoklady aplikovať aktuálne legislatívne zmeny v oblasti DDD a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do praxe, vrátane informovania zamestnancov.

Cieľová skupina

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov. Vzdelávací program je určený:

  • pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu v oblasti DDD v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení
  • pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD) v rámci aktualizácie odborných vedomostí.

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Vzdelávací program je určený:

  • osobám s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v rámci povinnej aktualizácie vedomostí minimálne 1 x za 5 rokov.
  • pre osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie (DDD).
Poznámka k cene

cena za absolvovanie jedného modulu

Kontaktná osoba

Darina Tresová
+421 55/671 27 94
medison@medison-pzs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Zarezervovať