Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Predstavujeme Vám novinku v oblasti certifikovaného vzdelávania! Komplexný modulový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Je zameraný najmä na riadenie ekonomickej pozície firmy, celkové zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Súčasne je cieľom kurzu poskytnúť informácie o rôznych modeloch riadenia prevádzkového cyklu firmy a metód vyhodnotenia jej konkurencieschopnosti na konkrétnych prípadových štúdiách a ekonomických modeloch. Ide o všeobecne platné prístupy k riadeniu vývoja ekonomickej pozície firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity. Po novom Vám tento tento typ vzdelávania ponúkame vo forme, ktorá vychádza v ústrety Vašim pracovným povinnostiam. Modulový kurz je kombináciou 4 fyzických školení, 2 videoškolení a individuálnych konzultácií s lektorom. V závere kurzu absolvujete test zameraný na zhodnotenie finančnej situácie firmy. Po úspešnom absolvovaní testu Vám bude vydaný Certifikát celoživotného vzdelávania vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky finančného riadenia firmy.

Cieľová skupina

pracovníkom, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy, začínajúcim podnikateľom so základnými ekonomickými zručnosťami, strednému manažmentu, nefinančným manažérom, začínajúcim finančným analytikom, prípadne pracovníkom komunikujúcich s komerčnými bankami a pracovníkom, ktorí vypracovávajú a vyhodnocujú finančné plány

Obsahová náplň

1. Modul: Seminár

Plánovanie a kontrola finančného plánu firmy

Obsahom tejto časti kurzu je poskytnúť informácie o rozhodujúcich faktoroch efektívneho finančného plánovania, vypracovania reálneho finančného plánu a metódach priebežného vyhodncovania odchýlok a ich možného dopadu na budúcu finančnú stabilitu. S touto problematikou je úzko prepojená oblasť organizačnej štruktúry, ktorá akceptuje podnikateľské aktivity firmy a umožňuje efektívne riadenie jej ekonomickej pozície a konkurencieschopnosti. Ide najmä o zabezpečenie informačných tokov, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pre rozhodovanie, ale súčasne na princípe včasného varovania umožňujú reagovať na zmeny v porovnaní s finančným plánom.

Obsah seminára:

Význam a úlohy manažmentu:

 • podstata, význam a úlohy manažmentu,
 • kategórie manažmentu,
 • postavenie manažéra v procese – manažérske zručnosti.

Funkcie riadenia:

 • plánovanie:
 • význam plánovania,
 • slabé miesta plánovania,
 • druhy plánov,
 • funkčné zložky plánov,
 • projektové plánovanie,
 • podnikateľský plán (business plan),
 • metódy a techniky plánovania.

Kontrola:

 • typy kontroly,
 • zameranie kontroly,
 • metódy a postupy kontroly.

Organizovanie:

 • proces organizovania,
 • organizačná štruktúra,
 • typy organizačných štruktúr,
 • sústava organizačných noriem,
 • procesné mapy.

Vedenie:

 • prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí a štýly vedenia,
 • žiadúce charakteristiky a schopnosti vedúcich zamestnancov,
 • štýly správania podriadených zamestnancov.

2. Modul: Seminár

Ekonomické minimum

Táto časť kuzru je zameraná na hodnotenie vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré su predpokladom jej stabilizovaného prevádzkového cyklu. Z hladiska optimálneho finančného riadenia firmy je dôležité poznať vzťahy medzi ukazovateľmi charakterizujúcimi bilančnú štruktúru a ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdravie finančných tokov – náklady, výnosy a základnú štruktúru cash flow. Poznanie týchto vzťahov je základným východiskom pre spracovanie reálneho podnikateľského zámeru.

Obsah seminára:

Podstata podnikania:

 • ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty,
 • životný cyklus firmy,
 • prevádzkový cyklus,
 • podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy (analýza firmy a projektu; najčastejšie chyby podnikateľského plánu),
 • cenová politika – techniky určenia cien a typy cien.

Základné informácie o ekonomike firmy:

 • súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow,
 • vzťahy medzi účtovnými výkazmi.

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • sústava finančných ukazovateľov a ich ekonomická interpretácia:
 • ukazovatele likvidity
 • ukazovateľe aktivity
 • ukazovatele rentability
 • ukazovatele zadĺženosti

3. Modul: Videoseminár

Udržateľný rast

Videoseminár rieši problematiku udržateľného rastu a jeho význam z hľadiska mikroekonomiky pre konkrétny podnikateľský subjekt. Dozviete sa, prečo je nevyhnutné rešpektovať ukazovateľ udržateľného rastu a zabrániť tak finančným problémom v budúcnosti. Lektor analyzuje reprodukciu prevádzkového cyklu a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje, ako predísť finančným stratám napriek skutočnému rastu podniku.

Obsah videoseminára:

 • udržateľný rast ako ekonomický ukazovateľ,
 • základné východiská pre pochopenie udržateľného rastu,
 • nevyhnutnosť rešpektovania udržateľného rastu,
 • modelový príklad I.,
 • analýza reprodukcie prevádzkového cyklu,
 • modelový príklad II.,
 • vplyv vzťahu udržateľného a skutočného rastu na úverové riziko,
 • zhrnutie.

4. modul: Seminár

Varovné signály v riadení firmy

V tejto časti kurzu sa budeme venovať prístupom k hodnoteniu základných parametrov ekonomickej pozície firmy a jej finančnej stabilite. Poskytujú informáciu o príznakoch možnej finančnej krízy, jej jednotlivých stupňoch a príčinách, ktoré ju spôsobujú. Obsahom tejto časti je tiež prezentovať postupy, ktoré umožnia predvídať možné riziká a v prípade ekonomických procesov vo firme, ktoré smerujú k finančnej kríze, prípadne ju prehlbujú. Ide o možnosti ako tieto postupy využiť pre optimalizáciu riadenia finančných tokov a minimalizáciu rizika finančnej nestability firmy.

Obsah seminára:

SWOT analýza firmy - nástroj pre finančné riadenie a plánovanie:

 • kedy použiť SWOT analýzu,
 • vzor SWOT analýzy.

Fázy finančných porúch firmy:

 • rastová kríza,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív ,
 • chyba bo finančnej politike,
 • straty znižujúce vlastný kapitál.

Riadenie pohľadávok:

 • druhy pohľadávok a ich vznik,
 • využívanie informácií o odberateľoch,
 • kritéria hodnotenia bonity odberateľov,
 • kreditný rating,
 • postavenie kreditného manažéra,
 • postupy pre zostavenie hodnotiaceho ratingového modelu,
 • riešenia správy pohľadávok.

5. Modul: Videoseminár

Fázy finančných porúch firmy

Videoseminár sa zaoberá vyhodnocovaním finančnej stability podnikateľského subjektu. Dozviete sa, ako analyzovať aktuálne finančné zdravie vašej spoločnosti a reprodukciu finančných tokov. Tým môžete včas predísť neudržateľnej finančnej závislosti alebo strate zdrojov.

Obsah videoseminára:

 • fázy finančných porúch nefinančnej korporácie,
 • charakteristika varovných signálov,
 • pracovný kapitál ako parameter finančnej stability,
 • charakteristika pracovného kapitálu,
 • rastová kríza,
 • ekonomická charakteristika rastovej krízy,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív,
 • rast podielu obežných aktív – interpretácia príznakov,
 • chyba vo finančnej politike,
 • riadenie finančných tokov – faktor likvidity,
 • straty znižujúce vlastný kapitál,
 • ekonomická interpretácia stratovej firmy,
 • vplyv efektívnosti využitia pracovného kapitálu na rast obežných aktív.

6. Modul: Seminár

Finančná analýza

Finančná analýza, ktorá je predmetom tejto časti, obsahuje základné prístupy k riadeniu finančných tokov a hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je obasť riadenia jej ekonomiky, ale aj pre komunikáciu s obchodnými partnermi a komerčnými bankami. Poznanie výsledkov týchto analýz je východiskom pre ridenie procesov, ktoré sú predpokladom zabezpečenia udržateľnej štruktúry likvidity a solventnosti firmy.

Obsah seminára:

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
 • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
 • analýza pracovného kapitálu,
 • bonitné modely,
 • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia


7. Modul: Zhrnutie problematiky, konzultácia a záverečný TEST

Test bude zameraný na vyhodnotenie finančnej situácie firmy. Prostredníctvom testu máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky hodnotenia finančnej situácie firmy.

Dátum skúšky: 10.2.2017 – piatok

Garantujeme:

 • individuálny prístup lektora,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.


*Na modulové školenie sa môžete prihlásiť v týchto termínoch:

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

V cene seminára je zahrnuté: študijné materiály, teplý obed, občerstvenie, písacie potreby, poznámkovi blok.

Termíny kurzov

09.07.2018 - 13.07.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
15.10.2018 - 19.10.2018

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel:
+421 2/330 052 *** zobraziť

mobil:
+421 915 692 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť


Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/330 051 *** zobraziť

email:
dana.janosikova@... zobraziť

web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)