Prevencia a riešenie konfliktov

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými

  a konfliktnými situáciami

 • Zvládnuť techniky riešenia konfliktu
 • Uvedomiť si, aký preferovaný štýl riešenia mám, aké sú jeho výhody a

  nevýhody

 • Zdokonaliť sa v prevencii konfliktov

Obsah kurzu

Riešenie problémov

 • dôvod, vznik, päť krokov riešenia problémov, riešenia problémov v

  skupine

 • ako rozvíjať svoje schopnosti pri riešení problému

Konflikt v pracovnom tíme

 • typy konfliktov, zdroje konfliktov, charakteristiky a etapy vývoja

  konfliktu

 • dôsledky neriešených konfliktov

Prevencia konfliktov

 • napätie ako tvorivá súčasť práce v tíme
 • identifikácia potencionálnych konfliktov a možné preventívne

  opatrenia

Komunikácia a jej úloha pri riešení problémov a konfliktov

 • cieľ a modely komunikácie, prvky verbálnej komunikácie, pozitívne vyjadrovanie sa

Komunikačné techniky

 • scenár, využitie asertivity pri riešení problémov a konfliktov

Prekonávanie konfliktov

 • pozícia vzťahu a ocenenia, techniky prekonávania konfliktov
 • vystupovanie po rebríku, analýza silového poľa, tlmenie hnevu

Ja a konflikt

 • aký je môj preferovaný štýl riešenia konfliktu

Emocionálne prvky v konfliktoch

 • hnev a jeho tlmenie

Viac informácií o kurze na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí prichádzajú v kontakte so spolupracovníkmi do konfliktných situácií alebo situácií, v ktorých vzniká napätie. Ak napätie a rôzne názory na tú istú vec správne zvládneme, môžu byť zdrojom dobrých riešení, ak ich nezvládneme, môžu byť zdrojom ničiacich konfliktov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Organizátor