Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

Popis kurzu

 • Spoznať svoj preferovaný štýl vedenia, jeho výhody a slabé stránky.
 • Rozvinúť schopnosti a zručnosti potrebné na situačný prístup k vedeniu

manažérskeho tímu.

 • Naučiť účastníkov svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovať osobné

hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou.

Obsah kurzu

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

 • Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
 • Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.

Môj preferovaný štýl vedenia

 • Šesť štýlov leadershipu (na základe výskumov D. Golemana, Boyatzisa a McKeeovej).
 • Identifikácia preferovaného štýlu (dotazník).
 • Silné a slabé stránky môjho preferovaného štýlu vedenia.
 • Ako korigovať svoj štýl v situáciách, kde by vynikli jeho slabé stránky?

Situačné vedenie

 • Štýly vedenia (štyri štýly vedenia podľa K. Blancharda).
 • Situačný prístup k vedeniu manažérov a spolupracovníkov.
 • Zmena paradigmy riadenia od „riadim tak, ako je mi to vlastné“ k paradigme vedenia

„vediem tak, aby som najefektívnejšie dosahoval ciele“.

 • Čo ovplyvňuje výber vhodného štýlu vedenia?
 • Ako zvládnuť štýly vedenia, ktoré sú mi cudzie, ale situácia si ich vyžaduje?
 • Ako zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie pri rôznych štýloch vedenia?

Líder a tím – vedenie a rôzne typy tímov

 • Typy tímov a ich vedenie.
 • Vývoj tímu a ako situácii v tíme prispôsobiť svoj štýl riadenia.

Význam hodnôt a integrita

 • Hodnoty a ich komunikácia vo firme, komunikovaná a reálna firemná kultúra.
 • Líder ide príkladom a modeluje cestu. Robím to, čo hovorím. (Walk your talk.)
 • Budovanie alebo búranie dôvery.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold Poznámka k cene

Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Leadership II je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.

Kontaktná osoba

Denisa Chrťanová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Organizátor