Bratislava

KALKULÁCIE A CENOTVORBA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť nekontrolovať nákladovú stránku podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu.
 • Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu.
 • Čo je to Target Costing.
 • Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy.
 • Ako využiť Activity Based Costing (ABC) a Balanced ScoreCard (BSC) na znižovanie nákladov
 • Čo je to ZBB.
 • Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov.

Obsahová náplň

 • Vymedzenie pojmov;
 • Problematika nákladového manažmentu;
 • Produktívne a neproduktívne náklady; Členenie nákladov;
 • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam;
 • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien;
 • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.);
 • Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia);
 • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
 • Optimalizácia nákladov;
 • Zero Based Budgeting (ZBB);
 • Hodnotová analýza;
 • Controlling logistiky;
 • Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme);
 • Využitie BSC pri znižovaní nákladov;
 • Target Costing;
 • Cost Benchmarking;
 • Riadenie nákladov vo finančnej oblasti;
 • Riadenie nákladov v oblasti majetku;
 • Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce;
 • Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme.

Termíny kurzov

25.10.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
Pečnianska 3, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape