INTRASTAT 2017 - zahraničný obchod v rámci EÚ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový seminár k pravidlám INTRASTATu podľa platných predpisov EÚ a SR po 1.1.2017. Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní. v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení. Povinnosť vykazovať transakcie v rámci obchodovania medzi členskými štátmi EÚ. Cieľ seminára: Naučíme Vás ako správne postupovať pri vykazovaní údajov; pri zostavení hlásení; ako si poradiť s colnotarifným zatriedením tovaru ak tento údaj na vašej faktúre chýba; ako vykazovať špecifické operácie a transakcie; zmeny zákona o DPH a ich vplyv na vykazovanie údajov; optimálny spôsob elektronického podávania výkazov pre Vašu spoločnosť. Príklady z praxe a upozornenia na možné riziká a chyby, ktorých sa SJ dopúšťajú. Získate praktické znalosti v súlade s platnou právnou úpravou pre rok 2016. Lektor Vám zodpovie všetky otázky počas, ale i po skončení seminára, kedykoľvek sa na neho obrátite.

Cieľová skupina

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsahová náplň

1. časť Úvod do INTRASTATU

 • platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 • zmeny v zákone o DPH, colných predpisoch a colnom sadzobníku na rok 2017
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia/transakcie
 • povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
 • predmet hlásení a výnimky, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, praktické návody a postupy
 • colnotarifné zatriedenie, medziročné zmeny kombinovanej nomenklatúry 2016/2017

2. časť Praktické riešenia INTRASTATU

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 • kedy podať opravné a nulové hlásenie
 • trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými predpismi
 • dobropisy – inštrukcie pre podanie hlásení spravodajskou jednotkou
 • vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady)
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hlásení, príklady z aplikačnej praxe
 • SIMSTAT – pripravované zjednodušenie štatistického vykazovania

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátne

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape