Kurz: Kurz prvej pomoci

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl.Ministerstva zdravotníctva SR č.398/2010 Z.z.Obsah kurzu

  • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • účastníci budú oboznámení so základnými život zachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
  • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
  • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácieCieľová skupina

Verejnosť, zamestnanci a všetci, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci. Kurz organizujeme v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena