Seminár NOVÉ LEGISLATÍVNE ÚPRAVY V OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI V ROKU 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť s novou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej problematike, verejných zdravotníkov, PZS, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov a širokú odbornú verejnosť.

Obsahová náplň

  • Ochrana zdravia pri práci – so záťažou teplom a chladom

Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, účinná od 1.3.2016

  • Ochrana zdravia pri práci – s expozíciou elektromagnetickému poľu

NV SR č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, účinné od 1.7.2016

  • Zmeny v kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík

Vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z.z – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, účinná od 1.3.2016 a pripravovaná novelizácia v súvislosti s novým NV SR č. 209/2016 Z.z.

Lektor:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH. , Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil: +421 911 650 622
e-mail: dererova@besoft.sk

Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape