Seminár OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017 - nové, zmenené, zrušené povinnosti zamestnávateľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť s povinnosťami zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci a pripravovanou novou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej problematike, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Obsahová náplň

  • Zmeny v novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (účinnej

od 1.12.2017) nové, zmenené, zrušené povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci pracovná zdravotná služba (PZS) spôsob zabezpečenia PZS zo strany zamestnávateľa (odborne spôsobilé osoby a tímy zdravotníckych pracovníkov) náplň činnosti PZS podľa kategórií prác, povinnosti PZS povinnosti, ktoré musí zamestnávateľ plniť v spolupráci s PZS

  • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

evidencia zamestnancov podľa kategórií prác kategorizácia jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia (informácia o pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z.) trend rizikových prác v SR

  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

zmena lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

  • Najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR

postup pri uznávaní choroby z povolania

Lektorka : MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH


Chcete získať komplexný pohľad na aktuálne zmeny a trendy v legislatíve ? Pripravili sme pre Vás aj ďalší jedinečný seminár kde získate ucelený prehľad o pripravovaných legislatívnych zmenách a aktuálnych trendoch v oblasti BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi.Najaktuálnejšie informácie Vám poskytnú špičkoví a uznávaní lektori z MPSVR SR, IP Žilina, ÚVZ SR, Prezídium HaZZ MV SR.

  • BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI praktické informácie čo potrebujete vedieť

termín seminára 21. 11. 2017 – Hotel PREMIUM – Bratislava, viac na www.besoft.sk

Lektor:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH , Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
Gala sála, G Hotel Doprastav, Košická 52, Bratislava, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)