Seminár POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť s povinnosťami zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci a aktuálnou legislatívou v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej problematike, verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

Obsahová náplň

  • Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci

Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z.z. v znp., pracovná zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, dokumentácia (posudok o riziku, prevádzkový poriadok), prehľad právnych predpisov v danej oblasti

  • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia

Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. v znp., posúdenie rizika a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, opatrenia na zníženie rizika

  • Rizikové práce

Určovanie rizikových prác, povinnosti zamestnávateľa, predchádzanie vzniku chorôb z povolania, rizikové práce v SR

  • Choroby z povolania

Postup pri posudzovaní profesionality ochorenia, uznanie alebo neuznanie choroby z povolania, lekársky posudok o uznaní choroby z povolania, hlásenie, registrácia a evidencia choroby z povolania, zoznam chorôb z povolania, choroby z povolania v SR

Lektor:
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH. , Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)