DETAIL KURZU

Aktuálne oblasti účtovania pre podnikateľov

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

1. Rekapitulácia hlavných legislatívnych zmien v zákone o účtovníctve (účinné od 1. 1. 2018)

2. Výklad novelizovaných postupov účtovania podnikateľov 2018 – 2019 v znení platnom od 1. januára 2019 praktickou formou hlavne v oblasti podielových účastí, pôžičiek, vlastného imania so zameraním na účtovanie kapitálových fondov z príspevku (peňažných aj nepeňažných), väzby na Obchodný zákonník; účtovanie pohľadávok/záväzkov voči spoločníkom, členom družstiev, prepojenie na účtovnú závierku, ostatné zmeny v prehľade, najčastejšie chyby v praxi.

3. Zopakovanie účtovania špecifických oblastí účtovníctva (zákazková výroba, odložené dane, zrušenie spoločnosti bez likvidácie, dlhodobý nehmotný majetok vrátane goodwillu, iné podľa požiadaviek účastníkov.

Obsah kurzu

Harmonogram:
  • 08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
  • 09:00 - 11:00  prednáška
  • 11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
  • 11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
  • 13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, najneskôr do 20. mája 2019 a program seminára bude doplnený o ilustratívne príklady k otázkam.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

- audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie

Kontaktná osoba

Veronika Šišovská
+421 907 288 521
Veronika.Sisovska@sfera.sk

Hodnotenie
Organizátor