DETAIL KURZU

WEBINÁR: Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 vo verejnej správe z pohľadu kontrolóra (on-line)

Od:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár sa venuje aktuálnej téme v týchto mesiacoch – inventarizácii majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2019 k času zostavenia účtovnej závierky. Webinár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov, ako aj menovacích dekrétov a príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov. V rámci programu budete mať príležitosť objasniť si, aký je rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou alebo kedy a v akých lehotách je účtovná jednotka povinná ich vykonať.

Pozornosť venujeme aj inventarizovaniu pokladničnej hotovosti, cenín či konkrétnym problémom, s ktorými sa lektor pri výkone kontroly subjektov verejnej správy v praxi najčastejšie stretáva. Súčasťou prezentácie je kompletný prehľad povinností v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Po absolvovaní webinára budete plne informovaní a schopní zvládať činnosti v jednotlivých krokoch inventarizácie v súlade so zákonom o účtovníctve.


Obsah kurzu

Lektor sa bližšie venuje:

 • správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
 • vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
 • inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
 • častým kontrolným zisteniam z praxe a tiež
 • náležitostiam výstupov z inventarizácie.

 Webinár dáva účastníkom odpovede i na otázky:

 • Čo všetko majú obsahovať inventúrne súpisy?
 • Musí byť súčasťou inventarizácie aj základná finančná kontrola?
 • Aké povinnosti majú členovia inventarizačnej komisie?
 • Čo všetko požaduje zákon o účtovníctve k zostaveniu príkazu štatutára k realizovaniu inventarizácie?
 • Aké sú časté kontrolné zistenia a ako sa im vyvarovať?
 • Musí sa účtovať inventarizačný rozdiel?
 • Kedy je možné tvoriť rezervu a kedy časové rozlíšenie?
 • Musí sa tvorba rezervy alebo opravnej položky overiť finančnou kontrolou?
 • Môžeme tvoriť na konci roka rezervy na rekreačné príspevky?
 • Ktoré účty nesmú vykazovať na konci roka zostatok podľa Postupov účtovania?
 • Musíme okrem inventúrnych súpisov zostaviť aj inventarizačný zápis z každého jedného súpisu?
 • Postačí vykonať inventarizáciu pokladničnej hotovosti dvakrát za rok?

Kontaktná osoba

Ing. Vierka Šínska
+421 918 451
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor