Detail kurzu

AKTUÁLNY ZÁKONNÍK PRÁCE V PERSONÁLNEJ PRAXI AJ V PODMIENKACH PANDÉMIE (Pracovný čas, dovolenky, prekážky v práci...) JUDr. Polakovič - Košice

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Praktická sonda do problematiky aplikácie Zákonníka práce

pri dojednávaní a rozvrhovaní pracovného času, určovaní a čerpaní dovolenky a riešení problémov spojených s prekážkami v práci nas strane zamestnanca a zamestnávateľa s dôrazom na možnosti zamestnávateľa na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID 19.Školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú skutočný záujem na tom, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov, prakticky a bez problémov zvládli všetky právne úkony súvisiace s dojednávaním a rozvrhovaním pracovného času, určovaním a čerpaním dovolenky a riešením problémov spojených s prekážkami v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa, to všetko s dôrazom na možnosti zamestnávateľa na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID 19 s tým, že budú vedieť aplikovať novelizovaný Zákonník práce, účinný od 04.04.2020.

Obsah kurzu

 • odlíšenie pracovného času od prítomnosti zamestnanca v mieste výkonu práce, pretože ide o čas, za ktorý zamestnávateľ zamestnancovi poskytuje mzdu resp. náhradu mzdy. Spôsoby rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, neprekročiteľné týždenné a denné absolutórium pracovného času, rozdiel medzi dĺžkou pracovného času a dĺžkou pracovnej zmeny, používanie konta pracovného času, prestávky v práci, nepretržitý odpočinok medzi zmenami a v týždni ;


 • pojmy súvisiace s pracovným časom – definície pracovnej zmeny, pracovného času, priemernej dĺžky nočnej pracovnej zmeny, rozdiel medzi nočným pracovným časom a nočnou pracovnou zmenou a pod., prestávky v práci, prestávka na jedenie a oddych, predĺženie prestávky na jedenie a oddych, prestávka medzi dvoma zmenami a v týždni ;


 • nadčasová práca - zákonné možnosti jej využívania, zákonné limity nariadenej a dohodnutej nadčasovej práce, vedúci zamestnanci a nadčasy, možnosť čerpania náhradného voľna za nadčasovú prácu ;


 • špecifikácia pracovného času v dňoch pracovného pokoja, pri pracovnej pohotovosti, práci nadčas a o podmienkach nočnej práce, práce vo sviatok, v sobotu a v nedeľu a práce v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí ;


 • evidencia pracovného času,


 • dovolenka, formy dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku, dovolenka a vek zamestnanca s dôrazom na zmeny v nároku na 5-týždňovú a 8-týždňovú dovolenku účinné od 01.01.2020;


 • určovanie a čerpanie dovolenky, krátenie dovolenky ;


 • špecifiká pri dovolenke zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom ;


 • dovolenka a pracovná pohotovosť, prerušenie dovolenky ;


 • prekážky v práci z dôvodu všeobecnéího záujmu s náhradou a bez náhrady mzdy – karantéma a izolácia počas pandémie COVID – 19 ;


 • dobrovoľnícka činnosť, dobrovoľná vojenská príprava, zvyšovanie kvalifikácie ;


 • dôležité osobné prekážky v práci, dočasné prerušenie výkonu práce – suspendácia,


 • výkon práce a spoločné ustanovenia o prekážkach v práci ;


 • prekážky na strane zamestnávateľa s dôrazom na možnosti zmiernenia následkov pandémie COVOD-19 ;AKTUÁLNE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE ÚČINNÉ OD4.4.2020


 1. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 63/2020 Z. z. v § 141, odsek 1 a § 141, odsek 3 ZP ;
 2. zmeny v ZP na základe schváleného zákona NR SR č. 66/2020 Z. z. zavedením nového dočasného § 252b ZP, ktorý zaviedol zmeny v :
  • § 52 – domácka práca a telepráca,
  • § 64 – zákaz výpovede,
  • § 90, odsek 9 – rozvrhnutie pracovného času,
  • § 111, odsek5 – určenie nástupu na dovolenku,
  • § 141 – dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca,
  • § 142 – prekážky na strane zamestnávateľa,
  • § 157, odsek 3 – návrat zamestnancov do zamestnania po odpadnutí prekážky v práci ;
 3. KURZ ARBAIT – nová forma podpory zamestnávateľov prostredníctvom kompenzácie miezd zamestnancov štátom ;
 4. Informácia o najnovších oatreniach upravujúcich podmienky zamestnávania v pracovnoprávnych vzťahoch ;


Záverečná diskusia a poskytnutie kontaktu na lektora je už bežnou súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka je špecifický pohľad na problematiku školenia.

Cieľová skupina

Pracovníci personálnych oddelení, účtovníci, ekonómovia, široká odborná verejnosť...
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať