Detail kurzu

Webinár: DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch - Ing. Martin Ťažký

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Podnikáte v kamiónovej doprave, v zasielateľstve, kupujete  prepravy za účelom dodania svojich výrobkov do rôznych štátov sveta, alebo robíte účtovníctvo takýmto firmám a máte pri zdaňovaní prepráv DPH–áčkou nejasnosti, resp. chcete sa utvrdiť, či uplatňujete DPH správne? Viete ako sa zmenilo zdaňovanie prepráv do/z  Veľkej Británie a do/zo Severného Írska a refundácia DPH z týchto krajín  po Brexite?


Pripravili sme  pre Vás špecifický seminár so zameraním  na uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov.  Celých 5 hodín seminára je venovaných len riešeniu  prípadov, s ktorými sa denne stretávajú dopravcovia a zasielatelia,  z pohľadu zákona o DPH. Veríme, že viac  ako  40 príkladov z praxe spolu s odborným výkladom lektora Vám napomôžu k zvládnutiu tejto náročnej problematiky.

Obsah kurzu

1/ Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od zákazníka

(preprava  tovaru zo SR do členských štátov a naopak, prepravy medzi inými členskými štátmi navzájom, prepravy z členských štátov do tretích štátov a naopak, vykonané pre slovenskú firmu, pre firmu z iného členského štátu, pre firmu z tretieho štátu)


2/ Miesto dodania iných služieb, ktoré nakupujú dopravcovia

(nájom návesu, oprava ťahača, mýto, nakládka, vykládka),


3/ Daňový režim  prepravy tovaru spojenej  s vývozom tovaru resp. s dovozom tovaru

    (v ktorých prípadoch sa  preprava fakturuje s oslobodením od dane, kedy s 20% DPH z pohľadu dopravcu, z pohľadu zasielateľa, aké podmienky musia byť splnené, aké dôkazy)


4/ Daňový režim  prepravy tovaru z EÚ  do Veľkej Británie a naopak

     (ako fakturovať prepravu tovaru po Brexite  zo SR resp. z iných členských štátov do Veľkej Británie a naopak, rozdiely pri preprave do/zo Severného Írska)


5/ Daňová povinnosť pri preprave tovaru a ďalších službách spojených s prepravou

     (kedy vzniká daňová povinnosť dopravcovi, kedy zasielateľovi, v ktorom daňovom priznaní sa samozdaniť pri preprave  nakúpenej od zahraničného dopravcu, od zahraničného zasielateľa, resp. pri prijatí iných služieb ako oprava ťahača, nájom návesu, vyplňovanie zodpovedajúcich  riadkov v daňovom priznaní, uvádzanie faktúr v kontrolnom výkaze)


6/  Odpočítanie dane  dopravcom, zasielateľom z nakúpených  tovarov a služieb

     (splnenie podmienok pri odpočítaní dane z faktúry od slovenského platiteľa, pri dodaní služby zahraničnou firmou, odpočítanie dane z oneskorene predložených bločkov z e-kasy za PHL, z oneskorene zaslaných faktúr v roku 2021 za plnenia uskutočnené v minulom  roku 2020 dodávateľom zo SR resp. zo zahraničia – nadväzne podanie dodatočného daňového priznania, dodatočného kontrolného výkazu, rozdiely pri refundácii DPH z nákupu PHL po  01.01. 2021 vo  Veľkej Británii a v Severnom Írsku)7/ Vyhotovenie faktúry za prepravu tovaru

     (povinnosť vyhotovenia faktúr na účely DPH v závislosti od zákazníka, lehoty vyhotovenia a náležitosti faktúr, význam textov na faktúre – „prenesenie daňovej povinnosti“, „dodanie je oslobodené od dane“, súhrnná faktúra)


8/ Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom, zasielateľom

    (príklad uvádzania údajov z faktúr za vybrané transakcie v jednotlivých častiach kontrolného výkazu, vyplňovanie časti B.1. kontrolného výkazu, ak zahraničná osoba nepošle faktúru za dodanú službu, uvádzanie údajov zo súhrnnej faktúry)


9/ Podávanie súhrnného výkazu a jeho vyplňovanie dopravcom, zasielateľom

   (obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz, jeho zmena, uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze, oprava údajov prostredníctvom dodatočného súhrnného výkazu)


10/ Rôzne (vybrané prípady: fakturácia náhrady škody za poškodený tovar, stojného, márnej jazdy)


11/ Odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor