Detail kurzu

Novely daňových zákonov (DPH, DzP, Daňový poriadok...) - Ing. Soňa Ugróczy

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2023 týkajúce sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj  zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023.

Lektor : Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Obsah kurzu

Ø  Pripravované zmeny v zákone o DPH pre rok 2023

-        Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)

-        Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH

-        Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!

-        Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)

-        Zmena spôsobu stanovenia  výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur

-        Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)

-        Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze

-        Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

 

Ø  Pripravované zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV pre rok 2023

Zmeny v oblasti transferového oceňovania

-        Zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb (podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac sa budú považovať za ekonomicky prepojené)

-        Nová definícia „významnej kontrolovanej transakcie“ – nové hodnotové hranice

-        Zavádza sa záväznosť uplatňovania smerníc OECD v praxi

-        Možnosť predkladanie transferovej dokumentácie automatický v cudzom jazyku, a v slovenčine až na výzvu správcu dane

-        Nové limitácia čistých úrokových nákladov u závislých osôb (prevzatie eurosmernice ATAD)

-        Úprava pravidiel nízkej kapitalizácie a kapitalizovaných úrokov

Zmeny v ďalších oblastiach zákona

-        Zmeny v spôsobe registrácie na daň z príjmov fyzických a právnických osôb od roku 2023 (NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU)

-        Nová možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam ako aj daňového odpisu pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácií

-        Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa

-        Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

 

Ø  Schválená novela zákona o DPH č 222/2022,  ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza  od 1.1.2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, a stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania)

 

Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces môže byť program aktualizovaný!

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály v pdf a organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor