DETAIL KURZU

Daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2018

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Prednáška je zameraná na vyčíslenie výsledku hospodárenia a jeho transformácia na základ dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Úpravy obsiahnuté v novelách zákonoch účinných od 1.1.2018 , ktoré majú vplyv na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2018.

1/Vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie 2018 a jeho úprava na základ dane *daňové a nedaňové výdavky *marketingové služby, odplaty za provízie *výdavky vyplácané daňovníkom nezmluvného štátu *výdavky za poradenské a právne služby *získanie certifikátov *výdavky na podporu športu, sponzorské / zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v znení nes. pred. *výdavky na duálne vzdelávanie žiakov *zmluvné pokuty *podpora domáceho kúpeľníctva *doprava zamestnancov na pracovisko zabezpečovaná zamestnávateľom *tvorba opravných prostriedkov a iné

2/Zdanenie neuhradených záväzkov

3/Hmotný a nehmotný majetok *Odpisy aj na prenajatom majetku, *Členenie stavieb podľa stavebného zákona

4/Daň vyberaná zrážkou od 1.1.2018

Príjmy plynúce zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ale aj príjmy zo zdrojov na území SR bez ohľadu na to, či plynú daňovníkovi s obmedzenou alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 43 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dni z príjmov v znení neskorších predpisov .

Predpokladané zmeny v tlačive DP pre právnické osoby na rok 2018.

Cieľová skupina

bez určenia

Poznámka k cene

obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie, teplý obed a režijné náklady AV

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor