Kurz: SPOLOČENSKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL A ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

Popis kurzu

  • prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania
  • získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách
  • vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu
  • vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacieObsah kurzu

Základné pojmy.Morálka, etika a etiketa. Vznik a základy spoločenského protokolu. S poločenská komunikácia, štyri zásady spoločenskej komunikácie , historická podmienenosť, rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, zákon spoločenskej významnosti a formy protokolu.

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY SLUŠNOSTI Teoretické východiská. Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie a titulovanie, tykanie a vykanie, návštevy, kvety a dary, protokol na verejnosti. . BIZNIS PROTOKOL Imidž manažéra. Úprava zovňajšku, „zákonník" odievania a neverbálne signály. Spoločenské podujatia. Formy spoločenských podujatí, ich charakteristika, príprava a organizácia.

SPRÁVANIE V PRACOVNOM STYKU Profesionalita na pracovisku. Pracovné prostredie včera a dnes , pracovný deň manažéra, telefonovanie, písomná korešpondencia, elektronická komunikácia a pracovné návštevy. Pracovné návštevy a rokovania. Prijímanie pracovných návštev, príprava obchodného rokovania a fázy obchodného rokovania.

ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU Základné teoretické východiská. Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu, spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe. Záver.Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.Cieľová skupina

  • všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry
  • všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pasKontaktná osoba

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
+421 2/501 177 02
barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk


Organizátor