DETAIL KURZU

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy alebo školského zariadenia.

Prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca školy, školského zariadenia.

Obsah kurzu

Obsah je rozvrhnutý do 7 tematických celkov:

1. Pozícia vedúceho zamestnanca v organizácii

Profesionalizácia vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca. Manažérska psychológia. Príbehy úspešných manažérov. Výzvy na poste manažéra.

2. Kultúra organizácie

Kultúra ako ľudský fenomén a kultúra školy a školského zariadenia. Imidž školy. Kreativita. Komunikácia. Konflikty, mediácia.

3. Vedenie tímu pri realizácii školského vzdelávacieho programu – pedagogické riadenie

Nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Vízia, ciele, misia školy a školského zariadenia. Štátne vzdelávacie a výchovné programy. Rozvoj kompetencií klientov, inklúzna škola a školské zaradenie. Kompetenčný profil zamestnancov. Teória generácií. Riadenie zmien. Individuálny prístup. Rozvoj a inovovanie.

4. Vedenie tímu, leadership – personálne riadenie

Manažér a líder, rozdiely medzi nimi. Vedenie tímu. Rozvoj jednotlivcov.

5. Právne poradenstvo, finančné poradenstvo, ekonomické a právne

Zoznam smerníc, tvorba vnútorných smerníc organizácie, ich aktualizácia, školský poriadok, pracovný poriadok, bezpečnostné predpisy, riešenie sťažností – postup, ďalšie legislatívne predpisy. Aktualizácia právnych predpisov. Riešenie problémových vecí, modelových otázok.

6. Sebarozvoj vedúceho PZ a OZ

Vedenie, rozhodovanie. Neuroveda. Manažment času.

7. Evalvácia a autoevalvácia, hodnotenie organizácie, hodnotenie zamestnancov

Metódy, nástroje, cyklus PDCA, SWOT analýza, 360°spätná väzba Implementácia funkčných stratégií do každodenného života školy. Vyhodnotenie za uplynulých 7 rokov ako postupovať pri hodnotení za uplynulých 7 rokov. Uskutočnenie autoevalvácie. Hodnotenie zamestnancov. Chyby pri hodnotení? Modely hodnotenia ľudí. Metódy a nástroje autoevalvácie a hodnotenia zamestnancov. Efektívne každoročné hodnotenie zamestnancov.

https://cdv.uniba.sk/…amestnancov/

Cieľová skupina

Kategória: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Poznámka k cene

Spolu 160 hodín, z toho 120 hodín prezenčne a 40 hodín dištančne.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor