Kurz: Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 + Legislatívne zmeny 2018

Popis kurzu

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 + Legislatívne zmeny 2018Obsah kurzu

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017

o Povinnosti, termíny a sankcie o Daňové tlačivá – zmeny v niektorých tlačivách

 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2017
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

o Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD) na daňovníka  legislatívna zmena od 01.01.2018, platná už pre RZD za rok 2017  Príspevky do III. piliera  NČZD na manžela/manželku o „ Milionárska daň “, nerovná daň o Ročný daňový bonus

 • nové podmienky na uplatnenie daňového bonusu platné už za rok 2017

o Špecifiká týkajúce sa  poberateľov dôchodkov  preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 o Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2018

o Mzdové veličiny platné pre rok 2018 o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018 zamestnanca a zamestnávateľa
 • zdravotné poistenie cudzincov z výkonu činnosti zamestnanca

o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej
činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018

 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • nový spôsob valorizácie dôchodkov
 • zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
 • zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
 • zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
 • zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP
 • odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2018 o Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2018 o Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní o Novela zákona č.5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti o Novela zákona o obecnom zriadení  odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  odmeňovanie členov komisií  hlavný kontrolór viacerých obcíCieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky, atď.Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 56/688 38 22
avmi@aveducation.sk


Organizátor