CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

CHRP – Certificate in HR Practice

 • Študijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.
 • Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.
 • Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a online platformy.
 • Skúšky sú vo forme vypracovania reportov, esejí, alebo praktických cvičení so spätnou väzbou.
 • Kurz je v anglickom jazyku.
 • Študenti majú nepretržitú podporu zo strany školiteľa počas celej – Akadémia má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne.

Cieľová skupina

CIPD Základný certifikát v HR (The Foundation Certificate in Human Resources Practice – CHRP) je kvalifikácia vhodná pre tých, ktorí pracujú alebo zamýšľajú pracovať v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti alebo chcú podporiť svoju kariéru profesijnou kvalifikáciou CIPD.

Obsahová náplň

Modul I (2 dni)

HR Profesionál

 • Oboznámite sa s tým, aké zručnosti, znalosti a správanie sa vyžadujú od efektívneho personalistu, či už generalistu alebo špecialistu.
 • Naučíte sa, ako načas a efektívne poskytovať HR služby vyhovujúce potrebám organizácie.
 • Zamyslíte sa nad vlastnými potrebami rozvoja, zostavíte si plán osobného rozvoja a cielene ho budete napĺňať.

Princípy fungovania organizácií a rola HR

 • Účel organizácie a jej prevádzkové prostredie.
 • Informácia o štruktúre, kultúre a funkciách organizácie.
 • Úloha HR v organizácii a využitie HR činností na podporu dosahovania cieľov organizácie.

Modul II (3 dni)

Riadenie, zaznamenávanie, analýza a využitie informácií v HR

 • Údaje potrebné pre personalistiku (presnosť dát), manažment údajov vo všetkých oblastiach HR (plánovanie, nábor, výber, výkon a odmeňovanie, absencia, disciplinárne konania).
 • Zaznamenávanie, riadenie a uchovávanie HR údajov (manuálne alebo elektronicky) a ich právne implikácie.
 • Interpretácia a analýza HR informácií a jasné a presné prezentovanie zistení potrebných pri rozhodovaní.

Riadenie výkonu a odmeňovanie

 • Získate vedomosti o tom, akým spôsobom môžu motivačné teórie a súvisiace nástroje pozitívne vplývať na podnikateľské ciele.
 • Overená prax pri hodnotení výkonu a rola finančných a nefinančných benefitov, kľúčové faktory pri nastavovaní systému odmeňovania.
 • Ako správne viesť hodnotiaci rozhovor.

Modul III (2 dni)

Získavanie talentov

 • Úvod do procesu náboru a plánovania ľudských zdrojov, faktory ovplyvňujúce plánovanie, nábor a výber nových zamestnancov.
 • Identifikovanie vhodných metód náboru a výberu zamestnancov; prínosy získania pracovných síl s rôznorodými schopnosťami.
 • Vypracovanie pracovnej náplne, inzerovanie pracovnej pozície, výber kandidátov, osobný alebo telefonický pohovor, ponuka pracovnej pozície, zamietnutie uchádzača.
 • Zaužívaná prax pri uvádzaní nových a udržaní si existujúcich zamestnancov.

Modul IV (1 deň)

Zavádzanie zmien v organizácii

 • Identifikovanie hlavných faktorov, ktoré treba zvážiť pri zavádzaní zmeny v organizácii a pochopenie dôvodu zmeny – interné a externé faktory.

Modul V (2 dni)

Príprava a nastavenie vzdelávacích a rozvojových aktivít

 • Pochopíte faktory, ktoré môžu ovplyvňovať dizajn vzdelávacích a rozvojových aktivít.
 • Oboznámite sa s rôznymi metódami a nástrojmi pre podporu vzdelávacích a rozvojových aktivít a ich použitie, výhody a nevýhody.
 • Naučíte sa nastaviť vzdelávacie a rozvojové aktivity v organizácii.

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Šalgo, Obchodný reprezentant Akadémie
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

mobil:
+421 903 412 *** zobraziť

email:
martin.salgo@... zobraziť


Adresa
Karadžičova 2, 81532 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/593 501 *** zobraziť

email:
academy.pwc@... zobraziť

web: www.pwcacademy.sk

Adresa
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)