Kurz: Škola DPH

Popis kurzu

Čo vám účasť na Škole DPH prinesie?

Získate ucelený prehľad o DPH a praktickom použití súvisiacich daňových predpisov. Naučíme vás princípy, ako správne pracovať s DPH aby sme vám uľahčili riešenie možných problémov vo vašej praxi.Obsah kurzu

Modul 1

Základné princípy fungovania DPH

Zdaniteľná osoba Predmet dane Zdaniteľné transakcie – dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru a dovoz tovaru Registrácia na daň a zrušenie registrácie Základ dane Sadzba dane, prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie Zdaňovacie obdobie Daňová zábezpeka Ručenie za daň Daňová kontrola, lehoty a sankcie v zmysle daňového poriadku

Modul 2

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru do iného členského štátu Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Miesto dodania Vznik daňovej povinnosti Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby od 1.1.2016 Dodanie tovaru zahraničnou osobou od 1.1.2016 Osoba povinná platiť daň Základ dane Preukazovanie cezhraničných dodaní Reťazové transakcie Dovoz a vývoz tovaru Daňový zástupca pri dovoze tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru

Modul 3

Dodanie služieb

Miesto dodania služieb Vznik daňovej povinnosti Základ dane Osoba povinná platiť daň Rozšírenie tuzemského samozdanenia v sektore stavebníctva od 1.1.2016 Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na vrátenie dane všeobecne Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Modul 4

Odpočítanie dane a oprava základu dane

Odpočítanie dane – vznik práva a uplatnenie práva na odpočítanie dane vrátane osobitnej úpravy platnej od 1.1.2016 Koeficient a pomerné odpočítanie dane Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku Dobropisy a ťarchopisy prijaté a ich vykazovanie v daňovom priznaní a v Kontrolnom výkaze Vrátenie nadmerného odpočtu – lehoty, princípy Vrátenie dane zahraničným osobám v EÚ a mimo EÚ

Modul 5

Vykazovanie transakcií v DPH výkazoch a komplexný príklad

Faktúra, vystavovanie faktúr a ich archivácia Vedenie evidencie Daňové priznanie Kontrolný výkaz Súhrnný výkaz Elektronické podávanie DPH výkazov Intrastat Komplexný príklad

Modul 6

Colný modul

Nové colné predpisy platné od 1.5.2016 Colné konanie pri dovoze a vývoze, náležitosti, potrebné informácie Zastupovanie v colnom konaní, deklarant, dovozca, vývozca Základ dane pri dovoze, colná hodnota, pripočítateľné položkyCieľová skupina

Pre koho je Škola DPH určená? Pre všetkých, ktorí pracujú s DPH a potrebujú mať ucelený prehľad o fungovaní DPH, sú zodpovední za DPH priznania, účtovanie a odpočty DPH, vystatovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia.Poznámka k cene

Cena jedného samostatného modulu je 150 EUR + DPH. Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať. Registrujte sa do 16. februára a získajte zľavu za skorú registráciu vo výške 7%!Kontaktná osoba

Daniel Černák, Obchodný zástupca Akadémie
+421 903 679 558
daniel.cernak@pwc.com


Organizátor