Kurz: Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie jej ekonomickej pozície, finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.Obsah kurzu

 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov
  • zdroje dát pre finančnú analýzu,
  • sústava finančných ukazovateľov – ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti, ukazovatele trhovej hodnoty a ich interpretácia.
 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy
  • parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy,
  • ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia),
  • charakteristika vzťahov medzi Súvahou a Výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).
 • Pracovný kapitál firmy:
  • ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a CASH FLOW,
  • vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy,
  • interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.
 • Diskusia.Cieľová skupina

Pracovníci ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít.Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk


Organizátor