Kurz: ÚČTOVNÍCTVO

Popis kurzu

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti personalistiky, podvojného a jednoduchého účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.Obsah kurzu

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve Dokumentácia účtovných prípadov Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve Sústava účtov v podvojnom účtovníctve Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov Účtové triedy 0 až 7 – dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy,… Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva Jednoduché účtovníctvo Mzdové účtovníctvo Dane a daňová sústava Personalistika Aplikovaný softvérCieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v danom odvetví.Poznámka k cene

možnosť kolektívnej zľavyKontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk


Organizátor