DETAIL KURZU

ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - (pokročilý kurz)

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektormi, riešením prípadových štúdií, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Obsah kurzu

Obsah pokročilého kurzu:

  1. Postavenie hlavného kontrolóra územnej samosprávy, garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
  2. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Správny poriadok, garant modulu: Ministerstvo financií SR
  3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce, garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
  4. Vzťah hlavného kontrolóra v územnej samospráve k iným orgánom verejnej správy, garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
  5. Vzťah hlavného kontrolóra v územnej samospráve obce k FO a PO a transparentná verejná správa, garant modulu: Úrad vlády SR
  6. Hlavný kontrolór ako verejný činiteľ v územnej samospráve, postihnuteľnosť verejnej funkcie, garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava
  7. Kontrola finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných prostriedkov zo zahraničia, garant modulu: Úrad vlády SR
  8. Konflikt záujmov v územnej samospráve a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov, garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 6 modulov v rámci jedného kurzu.

Cieľová skupina

kontrolóri verejnej správy

Poznámka k cene

1 modul - 65 € vrátane DPH, celý kurz, t.j. všetkých 8 modulov - 455 € (zľava 60 €) vrátane DPH, poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 €, za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia - 65 €

Kontaktná osoba

Mgr. Jarolím HRAŠKO
+421 2/672 951 65
jarolim.hrasko@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor