Kurz: BRATISLAVA - Verejné obstarávanie - Pravidlá a príprava verejného obstarávania pri čerpaní eurofondov

Popis kurzu

Cieľom školenia je:

komplexne informovať poslucháčov o pravidlách a postupoch pri plánovaní, príprave a realizovaní verejného obstarávania tak, aby bolo možné čerpať finančné zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov bez následných korekcii,
základné zmeny legislatívy v programovom období 2014 – 2020,
ako pripraviť a realizovať činnosti v oblasti verejného obstarávania, od určenia predpokladanej hodnoty zákazky, opisu predmetu zákazky, upozorníme Vás čo sa považuje pri kontrole za diskrimináciu v podmienkach účasti a kritériách hodnotenia až k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom,
pozor na konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a Register partnerov verejného sektora
environmentálne a sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, stručná informácia ako sa v tejto oblasti zorientovať v programovom období 2014 – 2020,
čo všetko a ako sa predkladá na kontrolu riadiacemu orgánu z verejného obstarávania,
najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní.Obsah kurzu

Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pravidlá a postupy vo verejnom obstarávaní pri čerpaní finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, pravidlá a postupy, ktoré jednotne musia aplikovať do svojich príručiek pre prijímateľa riadiace orgány,
Povinnosti žiadateľa v oblasti verejného obstarávania pred podaním žiadosti o financovanie projektu z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ako si plánovať, pripraviť a zrealizovať verejné obstarávanie tak, aby prešlo kontrolou riadiaceho orgánu.
Kontrola verejného obstarávania riadiacim orgánom, zameraná na dodržiavanie základných pravidiel a princípov verejného obstarávania.Cieľová skupina

Kurz je určený pre verejných obstarávateľov podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a osoby, ktorým verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov, osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie v priebehu školenia, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor