COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z nových colných predpisov platných po 1.1.2017. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe. Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľová skupina

pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.

Obsahová náplň

 • základné colné predpisy, dôležité zmeny, pôsobnosť colných predpisov
 • základná colné pojmy a terminológia
 • colné a daňové územia Európskej únie – vysvetlenie osobitostí
 • colné konanie od začiatku, cez jeho priebeh, až po ukončenie
 • voľný obeh / vývoz; sprievodné dokumenty a colné vyhlásenia
 • osobitné colné režimy – informatívne
 • druhy dokladov v colnom konaní (účtovné, colné, prepravné, osvedčenia)
 • osobitosti colných konaní v závislosti od druhu dopravy
 • status tovaru / pôvod tovaru – vysvetlenie, rozdiely, uplatňovanie
 • záruky – druhy, zníženie a oslobodenie
 • základy pôvodu tovaru a preferenčné opatrenia Európskej únie
 • diskusia

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško em. h.c.i., http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/

Typ a platnosť osvedčenia:
celoslovenské

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 6 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť


Adresa
Starohájska 9/B (1. poschodie), 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 172 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
jozef.vasko@... zobraziť

web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape