Majetok spoločnosti - Odpisovanie majetku

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexné zvládnutie problematiky odpisovania majetku.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

  1. Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok, definícia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (účtovné a daňové hľadisko), vykázanie v účtovnej závierke, vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie účtovnej jednotky.
  2. Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky.
  3. Oceňovanie dlhodobého majetku

a. k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota, úroky z úveru), b. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zostatková cena, opravné položky), c. technické zhodnotenie na majetku vlastnom a prenajatom. 4. Transakcie s dlhodobým majetkom a ich dopad na výsledok hospodárenia: a. vyradenie dlhodobého majetku predajom, darovaním, likvidáciou, v dôsledku škody, b. daňové obmedzenie predaja dlhodobého majetku so stratou, c. prenájom dlhodobého majetku a jeho obmedzenia v súvislosti s uplatnením daňových odpisov; daňové výdavky v súvislosti s prenájmom (účtovné a daňové hľadisko), d. majetok charakteru osobnej spotreby a kombinácia používania majetku na služobné a súkromné účely. 5. Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad (rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, prvý rok, ďalšie roky, s technickým zhodnotením, komponentové odpisovanie); obmedzenia v uplatnení odpisovej metódy, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi; automobil v podnikaní. 6. Inventarizácia majetku. 7. Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok (servis, údržba, súvisiace výdavky). Využívanie majetku na súkromné a služobné účely (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

Lektor:
Ing. Jana Acsová

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tomáš Polák
tel:
+421 41/562 18 *** zobraziť

mobil:
+421 911 553 *** zobraziť

email:
office@... zobraziť


Adresa
Kongresové centrum Družba, Botanická 25, Bratislava, 842 14 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/562 15 *** zobraziť

email:
tempo@... zobraziť

web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)