Kurz: Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Popis kurzu

Cieľom seminára je objasniť a vysvetliť zmeny pre prax, ktoré prináša novela schválená dňa 23.4.2015, ktorej cieľom je podporiť zodpovedný podnikateľský prístup a zamedziť krátenie a poškodzovanie veriteľov v rámci konkurzného a reštrukturali­začného konania. Novela mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy.Obsah kurzu

 1. nová právna úprava pri podaní návrhu na konkurz dlžníkom v úpadku
 2. Vyvrátiteľné domnienky platobnej neschopnosti dlžníka,
 3. úprava zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu,
 4. okruh náležitostí návrhu na vyhlásenie konkurzu podaného veriteľom,
 5. výnimka z povinnosti platiť preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu,
 6. účinky začatia konkurzného konania,
 7. uplatnenie práv v konkurze,
 8. priznanie hlasovacích práv,
 9. výhrada vlastníctva a finančný lísing,
 10. zákaz dlžníka profitovať z krátenia pohľadávok svojich veriteľov,
 11. minimálne zákonné uspokojenie veriteľov z budúcich ziskov,
 12. zavedenie tzv. registra diskvalifikácií,
 13. zavedenie pojmu „spoločnosť v kríze“,
 14. plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje,
 15. zákaz vrátenia vkladu spoločníkom,
 16. a ďalšie zmeny + diskusia.Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem a spoločností.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor