Kurz: Kurz vedúci /externý audítor ISO 14001:2015 -IRCA

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 14001:2015 tým, že sa podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditov druhou a treťou stranou, a ukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovánie a vedenie auditu.Obsah kurzu

 • Porozumenie požiadavkam súboru noriem ISO 1400×:2015
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmánie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nez­hôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritéria
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúškyCieľová skupina

Pre všetkých skúsených externých audítorov, alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti a zvýšiť si svoju odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť, a získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.Certifikát

akreditovaný certifikát IRCAPoznámka k cene

Klienti DNV GL majú zľavu 10 %.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor