Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO 9001:2015

Popis kurzu

Zvýšenie efektívnosti vykonávania interných auditov, zjednocovanie výkladu normy ISO 9001:2008, tréning správnej reakcie na zistenia počas auditu, vysvetlenie nejasností pri auditovaní systému manažérstva kvality, precvičenie techník auditovania, spätná väzba od skúseného auditora DNV.

Obsah kurzu

  • Stručný výklad požiadaviek ISO 9001:2008
  • Vysvetlenie nejasností pri interpretácii ustanovení normy ISO 9001:2008
  • Riešenie modelových situácií z interných auditov (nezhody, pozorovania)
  • Precvičenie určovania príčin zistených nezhôd
  • Zopakovanie hlavných zásad auditovania
  • Zaujímavosti z praxe auditora DNV
  • Simulácia interného auditu v praxi
  • Zodpovedanie otázok účastníkov kurzu
  • Vykonanie záverečného testu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov a manžérov kvality, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Certifikát Certifikát s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Organizátor