DETAIL KURZU

Kurz vedúci/externý audítor QMS - CQI IRCA podľa normy ISO 9001:2015

Od:

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie nezávislých externých auditov druhej (tj. zákazníckych auditov, alebo auditov u dodávateľov) a tretej strany podľa normy ISO 9001:2015 tým, že sa podrobne zoznámia so všetkými IRCA definovanými zásadami a postupmi pre vykonávanie auditu druhou a treťou stranou a preukážu praktické zvládnutie znalostí a skúseností pre plánovánie a vedenie auditu.

Obsah kurzu

 • Porozumenie požiadavkom súboru noriem ISO 900×:2015
 • Zoznámenie sa s ôsmimi zásadami systému manažérstva kvality
 • Účel vykonávania nezávislých auditov druhou a treťou stranou
 • Procesný prístup k vykonániu auditu
 • Plánovánie auditu
 • Vedenie úvodnej schôdzky (úvodnej návštevy)
 • Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu a zásad vykonania externého auditu
 • Zistenia z auditu, definície nezhôd, kategorizácia nez­hôd
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie záverečnej správy z auditu
 • Riešenie nezhôd, opatrenia k náprave
 • Periodické audity
 • Akreditačné schémy a ich kritériá
 • Kvalifikačné požiadavky na externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie externého auditu
 • Príprava na záverečnú písomnú skúšku
 • Vykonanie záverečnej písomnej skúšky

Cieľová skupina

Pre všetkých skúsených externých audítorov alebo potenciálnych externých audítorov, ktorí chcú získať certifikát IRCA za účelom preukázánia odbornej kvalifikácie a spôsobilosti vedenia externých auditov druhou a treťou stranou, ďalej pre predstaviteľov vedenia, manažérov environmentu, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť so zásadami a postupmi vykonávania externého auditu nezávislou stranou a rozšíriť si tak svoje znalosti a zvýšiť si svoju odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť, získať podrobné informácie týkajúce sa postupov a zásad na vykonávanie externých auditov.

Certifikát akreditovaný certifikát CQI IRCA

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
Organizátor