DETAIL KURZU

Interný audítor kvality tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834

Od:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • oboznámiť účastníkov kurzu s najdôležitejšími aspektmi systému riadenia procesu zvárania v zmysle normy STN EN ISO 3834 a nadväzujúcich noriem, ktoré je výrobca povinný dodržiavať,
 • priblížiť požiadavky normy EN ISO 19 011:2011 ,
 • vysvetliť techniku interných auditov v organizáciách,
 • pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách.
Obsah kurzu

1. deň

 • Úvod do systémov manažérstva
 • Kritériá pre výber primeranej úrovne požiadaviek na kvalitu
 • Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834,

2. deň

 • Požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov podľa normy STN EN ISO 3834,
 • Dokumenty potrebné na prehlásenie zhody,
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva
 • Požiadavky na certifikáciu a audit
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia, príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Záverečný test

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osobám vykonávajúcim interné audity v spoločnostiach v ktorých proces zvárania je jedným z kľúčových procesov, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje výslednú kvalitu vyrábaných produktov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Hodnotenie
Organizátor