CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii

Cieľová skupina

ekonomovia, učtovníci, mzdári, podnikatelia, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017

  • ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
  • aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť
  • zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení v praxi
  • riešenie Vašich odborných, praktických problémov

CIEĽ SEMINÁRA

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa.

PROGRAM ➢ všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákonu, poradenstvo k zákonu)

➢ stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)

➢ aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)

➢ úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),

➢ osobný rozsah zákona (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),

➢ účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),

➢ definícia pojmov (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),

➢ náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie

➢ náhrady pri vzniku pracovného pomeru

➢ náhrady pri výkone práce v zahraničí v podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny

➢ vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)

➢ prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)

➢ náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)

➢ používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)

➢ náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)

➢ paušalizácia cestovných náhrad

➢ poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)

➢ vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

➢ splatnosť náhrad

➢ posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),

➢ náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,

➢ diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. ĽUBOSLAVA MINKOVÁ

Termíny kurzov

30.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel:
+421 2/642 879 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Dom kultúry Ružinov - CULTUS, Ružinovská 28, Bratislava, 82103 BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape