CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výklad zákona o cestovných náhradách, príklady jeho aplikácie, upozornenie na najčastejšie chyby pri aplikácii

Cieľová skupina

ekonomovia, učtovníci, mzdári, podnikatelia, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017

  • ako správne aplikovať legislatívne podmienky do praxe
  • aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v praxi a ako ich riešiť
  • zásady poskytovania náhrad a variantnosť riešení v praxi
  • riešenie Vašich odborných, praktických problémov

CIEĽ SEMINÁRA

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa.

PROGRAM ➢ všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákonu, poradenstvo k zákonu)

➢ stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)

➢ aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)

➢ úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),

➢ osobný rozsah zákona (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),

➢ účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),

➢ definícia pojmov (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),

➢ náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie

➢ náhrady pri vzniku pracovného pomeru

➢ náhrady pri výkone práce v zahraničí v podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny

➢ vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)

➢ prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)

➢ náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)

➢ náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)

➢ používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)

➢ náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)

➢ paušalizácia cestovných náhrad

➢ poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)

➢ vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

➢ splatnosť náhrad

➢ posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),

➢ náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,

➢ diskusia

AGENTÚRA APOLLO – Inštitút vzdelávania už od septembra 2017 poriada všetky kurzy a školenia vo svojich nových vlastných priestoroch, ktoré sme pre Vás zariadili modernou školiacou technickou – dátový projektor, flip-chart, 2 prednáškové miestnosti, k dispozícií je pre účastníkov bezplatné pripojenie na wifi, písacie potreby, zápisníky, terasa ihneď pri parku, kuchynka, toalety. Ku každému školeniu a kurzu sú pre Vás pripravené odborne spracované pracovné materiály a vždy chutné občerstvenie a nápoje počas celého dňa. Záleží nám na Vašom komforte a spokojnosti a preto veríme, že školenia a kurzy, ktoré strávite s nami, budú pre Vás obohacujúcim a jedinečným zážitkom. Tešíme sa na Vás!

Lektor:
ING. ĽUBOSLAVA MINKOVÁ - odborná profesionálna lektorka na výklad cestovných náhrad a aktuálnych zmien

Termíny kurzov

24.01.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel:
+421 908 690 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, Školiace centrum - AGENTÚRA APOLLO - inštitút vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 82103 BRATISLAVA

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)