Projektový manažment

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov o princípoch riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.

Na tréningu budeme pracovať v mini tímoch na príprave vlastného projektu. Naučíte sa teda pripraviť modelový projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti vášho záujmu.

Cieľová skupina

 • vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia
 • majitelia firiem
 • majstri, lídri
 • ľudia, ktorí majú záujem o projektové riadenie

Obsahová náplň

 • Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu.
 • Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
 • Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
 • Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure.
 • Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
 • Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
 • Proces monitorovania a kontroly projektu.
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu

Lektor:
Martin Sedláček

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Sedláček
tel: +421 907 409 413
e-mail: martin@eventive.sk

Adresa
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 403 253
mobil: +421 907 403 253
email: info@eventive.sk
web: www.eventive.sk

Adresa
eventive, s. r. o .
M. Turkovej 1731/46, Trenčín Zobraziť na mape