DETAIL KURZU

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2017 A LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2018

Od:

Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľov povinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Cieľom seminára je získať informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, a oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka a s legislatívnymi zmenami pre nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Obsah kurzu

  • Daňové parametre: platná výška životného minima, mesačná a ročná výška daňovej úľavy na daňovníka, daňový bonus, príjem pre povinnosť podať daňové priznanie, násobky životného minima uplatňované v ročnom zúčtovaní
  • Daňové tlačivá: vyhlásenie na zdanenie príjmov, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%), mesačný daňový prehľad, hlásenie o vyúčtovaní dane
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň: termíny, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania, forma a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
  • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus: výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera (špecifiká u dôchodcov a cudzincov), doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie daňového bonusu na mesačnej a na ročnej báze
  • Opravy výpočtu dane: opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov)
  • Ročná uzávierka v mzdovej učtárni a legislatívne zmeny k 1.1.2018: nevyčerpaná dovolenka, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu, výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, zmeny v zdravotnom a v sociálnom poistení

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov

09:00 – 11:00 prednáška

11:00 – 11:30 obed

11:30 – 14:30 prednáška

Účastnícky poplatok 59 € + DPH: obsahuje školiaci materiál v tlačenej podobe, písacie potreby, teplý obed.

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Dlhoročná odborníčka na problematiku mzdového účtovníctva a personalistiky. Vedie odborné kurzy a legislatívne semináre v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a v pracovnoprávnej oblasti s priamym dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Je autorkou odborných článkov a úspešnej publikácie Mzdy profesionálne a Dovolenka. Ako metodik miezd a personalistiky sa venuje vývoju a legislatívnej podpore mzdových a personálnych informačných systémov.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov, ktorí chcú byť informovaní o zmenách v legislatíve v personálno-mzdovej oblasti

Poznámka k cene

v cene školenia sú zahrnuté študijné materiály s praktickými príkladmi, občerstvenie (káva,čaj), teplý obed

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Matlovičová
+421 903 751 191
info@mzdovaakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor