Ekonomické ukazovatele pre neekonómov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Horný Hričov 203
 • Cena: 382,80 € (319 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 6 záujemcov
 • Organizátor: Artcomm, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolventi získajú prehľad o hlavných ekonomických ukazovateľoch v podniku a podnikaní. Dokážu rozumieť výsledovke, bilancii, cash flow. Osvoja si základné ekonomické pojmy.

Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre podnikateľov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov a sales managerov.

Obsahová náplň

Hlavné ekonomické kategórie

 • Podvojné účtovníctvo, odlišnosti od jednoduchého účtovníctva
 • Čítanie výkazov – Výsledovka, Bilancia a Cash flow

Úloha ekonomiky v podniku

 • Osvojiť si základné ekonomické pojmy,
 • Naučiť sa vnímať funkcie podniku a systém jeho hospodárenia
 • Oboznámiť sa so základmi účtovania a evidencie majetku a záväzkov v súlade so Zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov
 • Porozumieť princípu podvojnosti a súvzťažnosti, vedieť zostaviť finančný plán firmy
 • Poznať daňovú sústavu SR a jej prepojenie na účtovníctvo firmy
 • Naučiť sa zisťovať účtovný a daňový hospodársky výsledok, zostaviť účtovnú závierku, zvládnuť finančnú analýzu podniku

Členenie nákladov

 • Druhové členenie – analýza jednotlivých položiek -Kalkulačné členenie: kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie
 • Výkonové členenie : fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu
 • Strediskové členenie : profit centrá, nákladové a ziskové strediská

Nákladová analýza

 • Ekonomicko – procesný model firmy
 • Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti procesov, produktov a zákazníkov
 • Využitie nákladov v cenovej politike firmy
 • Znižovanie nákladov versus zvyšovanie zisku

Controlling a plánovanie vo firme

 • Poslanie, úlohy a organizačné zaradenie controllingu
 • Vízia, stratégia firmy
 • Strategický plán, podnikateľský zámer, rozpočet
 • Informatické riešenie controllingu a reportingu, zaistenie dostupnosti informácií
 • Harmonogram tvorby plánu a spolupráca oddelení pri tvorbe plánov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin Migát Mgr.
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
migat@... zobraziť


Adresa
01342 Horný Hričov 203

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 670 *** zobraziť

mobil:
+421 948 670 *** zobraziť

email:
education@... zobraziť

web: www.artcomm.sk

Adresa
Artcomm, s.r.o.
Brezová 86, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)