DETAIL KURZU

Cestovné náhrady 2019

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Cestovné náhrady 2019

Obsah kurzu

CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2019

 všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať cestovné náhrady, druhy náhrad – nárokové, nenárokové, kontrola dodržiavania zákonu, poradenstvo k zákonu)  stručná väzba na iné osobitné predpisy – pracovnoprávne predpisy (Zákonník práce/Občiansky zákonník, zákon o štátnej službe, zákon o inšpekcii práce) finančné predpisy (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a poplatkoch, zákon o rozpočtových pravidlách), medzinárodné normy (smernice EÚ, nariadenie EK), iné predpisy (zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení)  aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa (podnikateľská sféra, rozpočtová a príspevková sféra)  úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda),  osobný rozsah zákona (zamestnanec, štátny zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby),  účel zákona (charakteristika právnych úkonov a skutočností, pri ktorých sa cestovné náhrady poskytujú – pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie do iného štátu Európskej únie, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce),  definícia pojmov (pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),  náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe (nárokové, nenárokové)  náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie  náhrady pri vzniku pracovného pomeru  náhrady pri výkone práce v zahraničí v podnikateľskej sfére (nárokové, nenárokové)  náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny  vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)  prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)  náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)  náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste (nárokové, nenárokové)  používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky pre používanie – motorové vozidlo, dohoda, náležitosti dohody o používaní)  náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (rozsah, podmienky poskytovania, výpočet)  paušalizácia cestovných náhrad  poskytovanie preddavku (právne úkony a skutočnosti – povinnosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)  vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)  splatnosť náhrad  posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),  náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,  diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor