DETAIL KURZU

Transferové oceňovanie 2019 - povinná dokumentácia

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Transferové oceňovanie 2019 – povinná dokumentácia

Obsah kurzu

Právny základ pre transferové oceňovanie a zmeny v roku 2019

  • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, akčný plán BEPS (zameraný na boj proti erózii základu dane a presunu ziskov);
  • Zákon o dani z príjmov;
  • usmernenie MF SR č. MF/019153/2018–724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v dokumentačnej povinnosti k transferovému oceňovaniu od 1.7.2019

  • Kedy je potrebné vypracovať dokumentáciu k transferovému oceňovaniu a čo musí od 1.7.2019 obsahovať;
  • Ako vypracovať dobrú dokumentáciu ako dôkaz správne nastavených transferových cien.
  • Najčastejšie nedostatky a chyby v dokumentácií

Význam analýzy porovnateľnosti a praktický postup krokov na jej vypracovanie pre rôzne druhy transakcií

– Ako vypočítať rozdiel na účely úpravy základu dane v súvislosti s transferovým oceňovaním použitím jednotlivých metód v príkladoch.

  • príklad na vypracovanie funkčnej a rizikovej analýzy ako povinnej súčasti dokumentácie.
  • Problémové oblasti v súvislosti s rôznymi druhmi transakcií a najčastejšie pochybenia zistené pri kontrole.

Diskusia

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor