DETAIL KURZU

ÚČTO, DANE - vybrané oblasti a vzájomné súvislosti

Od:

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

ÚČTO, DANE – vybrané oblasti a vzájomné súvislosti

Obsah kurzu

ÚČTO, DANE – ako na ne? Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva: a. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie b. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie c. opatrenie MF SR č. 23054/2002–92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov) 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb: a. podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie) b. podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie) c. vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane) d. zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie) e. kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie) f. vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe. Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane. 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy? 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie) 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní. 7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad: a. kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy b. kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok c. účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov d. servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou. 8. Vnútropodnikové smernice.

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor