APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE Č. 311/2001 Z. Z. PRI VZNIKU, ZMENÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

SEMINÁR KLADIE DÔRAZ NA SPRÁVNOSŤ SÚVISIACICH PRÁVNYCH ÚKONOV V ZMYSLE OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA Č. 40/1964 ZB. S VYSVETLENÍM TZV. „BIELYCH MIEST“ V ZÁKONE PROSTREDNÍCTVOM PRÍKLADOV ZO SÚDNEJ PRAXE Odborný výklad k § 41 až § 84 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení platnom od 18.6.2016

Cieľová skupina

Pracovníci mzdovo-personálnych útvarov…

Obsahová náplň

 • školenie je určené všetkým zamestnávateľom, ktorí majú záujem, aby ich personálne oddelenia, osobné úrady alebo oddelenia ľudských zdrojov bez problémov zvládli právne úkony súvisiace s prípravou, založením, zmenami a skončením pracovného pomeru s tým, že budú odborne aplikovať Zákonník práce, účinný od 18.6.2016 ;
  • výnimočnosť tohto školenia spočíva v tom, že účastníci sa v rámci školenia dozvedia o nevyhnutnosti dodržiavanía Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. tak, ako to ukladá § 1, odsek 4 Zákonníka práce vo vzťahu k formálnym a obsahovým náležitostiam právnych úkonov bežne realizovaných v pracovnoprávnych vzťahoch (zmluvy, dohody, výpovede, okamžité skončenia atď…) ;
  • na školení sa dozviete všetko o obsahu predzmluvných vzťahov v intenciách § 41 ZP, povinnostiach pri uzatváraní pracovnej zmluvy, jej zákonných náležitostiach a špecifikách, ktoré nie sú vždy v praxi bežné a to aj s príkladmi zo súdnej praxe, ktoré dávajú odpovede na riešenie tzv. „bielych miest“ v Zákonníku práce ;
  • mimo výkladu všetkých foriem skončenia pracovného pomeru Vás upozorníme na skryté nebezpečenstvá súvisiace s dohodami o skončení pracovného pomeru, ktoré sa inak vnímajú ako bezproblémové hlavne vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa špecifikovať dôvody skončenia pracovného pomeru ;
  • dôležité zmeny pri výpovediach z pracovného pomeru, dôvodoch použitzeľných pre zamestnávateľa a výpovedných dobách potrebujú hlbší výklad a upozornenie na riziká, ktoré súvisia so znalosťou základov občianskeho práva ;
  • nároky na zákonné odstupné a odchodné sa podstatne zmenili a podmienky pre ich výplatu závisia od foriem skončenia pracovného pomeru. Patrí odstupné aj odvolaným a opätovne nevymenovaným resp. nezvoleným funkcionárom firmy ? ;
 • okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočná forma, ktorá sa musí opierať o zákonné dôvody a tak ako výpoveď, potrebuje oporu v pracovnom poriadku zamestnávateľa, ktorý je nenahraditeľným vnútorným predpisom zamestnávateľa hlavne v otázkach porušovania pracovnej disciplíny ;
  • podceňovanie účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru je častým dôvodom neúspešných súdnych sporov. Novelizovaný zákonník práce konečne jasne a zrozumiteľne zadefinoval aj povinnosti zamestnávateľov, ktorí nemajú žiadnych zástupcov zamestnancov ;
  • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru sa pre zamestnancov zvýhodnili a preto je namieste, aby zamestnávateľ realizoval právne úkony súvisiace so skončením pracovného pomeru bezchybne ;
  • záverečná diskusia k odprednášanej téme a možnosť konzultácie problémov s lektorom aj po skončení školenia sa stala už bežnou súčasťou našich školení.

Lektor:
JUDr. Marián Polakovič - špecialista pre oblasť pracovného práva s dlhoročnou odbornou, lektorskou a poradenskou praxou

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape