Riadenie rizík v projektoch

Popis kurzu

Efektívnym spôsobom poskytnúť metodiku a nástroje pre identifikáciu, hodnotenie rizík a stanovenia opatrení k riadeniu rizík. Cieľom je znížiť pravdepodobnosť vzniku rizikových udalostí a obmedziť ich negatívny vplyv na projekt.

Obsah kurzu

Plánovanie riadenia rizík v projektoch

  • závislosť od rozsahu, času a nákladov v prípravnej (koncepčnej) etape projektu

Definovanie rizík

  • využitie najpoužívanejších nástrojov identifikácie a ohodnotenia rizík

Uskutočnenie kvalitatívnej analýzy rizík

  • oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvalitatívnej analýzy rizík z hľadiska ich významu a pravdepodobnosti výskytu

Uskutočnenie kvantitatívnej analýzy rizík – oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvantitatívnej analýzy rizík s číselným vyjadrením ich vplyvu na ciele projektu Plánovanie reakcie na riziká

  • vytvorenie akčného plánu preventívnych, kontrolných aj následných (tzv. núdzová stratégia) opatrení

Monitoring a riadenie zmien v projekte

  • proces implementácie akčného plánu opatrení, vrátane sledovania vývoja definovaných a identifikácie nových rizík s cieľom minimalizácie ich dôsledkov na ukazovatele projektu.

Aplikácia v kontexte účastníkov kurzu

  • precvičovanie vybraných nástrojov manažmentu rizík na praktických príkladoch z oblasti pôsobenia účastníkov
  • riešenie otázok účastníkov k praktickej aplikácii riadenia rizík v ich projektoch
  • výmena skúseností a predstavenie Best practices

Kurz je určený absolventom kurzu PM I.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre účastníkov, ktorí sa podielajú na hodnotení rizík a stanovovaní opatrení k riadeniu rizík v rámci projektov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 210 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Organizátor