Ročné zúčtovanie dane za rok 2017+ legislatívne zmeny 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej oblasti

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2018

Cieľová skupina

ekonómovia, účtovníčky

Obsahová náplň

PROGRAM

 Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej oblasti

o vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 a 2017 o ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2017 o mzdové veličiny platné pre rok 2018 o priemerný zárobok na 1.Q 2018 o povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím

 Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017

o Povinnosti, termíny a sankcie o Daňové tlačivá – zmeny v niektorých tlačivách

 • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
 • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
 • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2017
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

o Nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD ) na daňovníka  Príspevky do III. piliera  NČZD na manžela/manželku o „ Milionárska daň “, nerovná daň o Ročný daňový bonus

 • nové podmienky na uplatnenie daňového bonusu

o Špecifiká týkajúce sa  poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov  miest a obcí ( primátor, starosta, hlavný kontrolór )  preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 o Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2018

o Mzdové veličiny platné pre rok 2018 o Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018 zamestnanca a zamestnávateľa

o Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

o Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2018

 • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
 • nový spôsob valorizácie dôchodkov
 • zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
 • zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
 • zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
 • zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
 • prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP
 • odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

o Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2018 o Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2018 o Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní o Novela zákona č.5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti o Novela zákona o obecnom zriadení  odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  odmeňovanie členov komisií  hlavný kontrolór viacerých obcí

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Eva Hlaváčová
mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť


Adresa
Martin, upresníme podľa počtu prihlásených, 036 01 Martin

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 910 114 *** zobraziť

mobil:
+421 910 114 *** zobraziť

email:
avmt@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)