KOORDINÁTOR TRÉNINGOVÉHO CENTRA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na kurze získate zručnosti potrebné na samostatnú prácu koordinátora tréningového centra, manažéra ďalšieho vzdelávania, ktorý pozná a efektívne využíva zákonitosti vzdelávania dospelých. Naučíme Vás využívať prvky systémového prístupu k vzdelávaniu zamestnancov, analyzovať vzdelávacie potreby, zhodnotiť, vytvoriť projekty vzdelávania a hodnotiť samotné vzdelávanie.

Po absolvovaní vzdelávania budete vedieť:

– charakterizovať základné zásady procesu riadenia;
- charakterizovať základné manažérske funkcie;
- opísať štýly riadenia a identifikovať vhodný štýl riadenia pre svoj pracovný tím
- charakterizovať osobitosti vzdelávania dospelých
- charakterizovať systémový prístup k vzdelávaniu a využiť ho vo svojej práci
- uskutočniť analýzu vzdelávacích potrieb v organizácii
- vypracovať projekt vzdelávania
- hodnotiť vzdelávanie na úrovni organizácie

Cieľová skupina

kurz je určený pre pracovníkov, koordinátorov/manažérov tréningových centier, osoby so záujmom pracovať ako manažéri ďalšieho vzdelávania

Obsahová náplň

1.deň

Otvorenie kurzu, zoznámenie účastníkov

  • Zámery a ciele kurzu
  • Identifikácia očakávaní a obáv účastníkov vo vzťahu ku kurzu

Základné manažérske funkcie

  • Základné manažérske funkcie a proces riadenia
  • Požiadavky na manažéra, manažér a vodca

Štýly riadenia Požiadavky na manažéra, manažér a vodca Identifikácia vlastného štýlu vedenia ľudí

Osobitosti vzdelávania dospelých

Osobnosť dospelého človeka, zásady vzdelávania dospelých,

Štýly učenia sa

Osobnosť manažéra vzdelávania

Zadanie Akčného plánu na nasledujúci deň

2. deň

Úvod dňa, návrat k predchádzajúcemu dňu Návrat k predchádzajúcemu dňu Akčný plán

Význam vzdelávania v organizácii Stratégia organizácie a stratégia vzdelávania

Personálne zabezpečenie vzdelávania

Vzdelávanie a kariérny postup

Systémový prístup k vzdelávaniu

Učiaca sa organizácia

Hlavné prvky systémového prístupu, jeho etapy. Úloha manažéra vzdelávania pri integrovaní systémového prístupu do života organizácie.

Analýza vzdelávacích potrieb

Najčastejšie dôvody na vzdelávanie

Analýza organizácie ako celku, analýza skupín tj .oddelení, tímov – pracovných miest, analýza jednotlivcov – pracovného výkonu

Metódy a techniky získavania údajov pre analýzu vzdelávacích potrieb

Zadanie Akčného plánu na nasledujúci deň

3.deň

Úvod dňa, návrat k predchádzajúcemu dňu Návrat k predchádzajúcemu dňu Akčný plán

Plánovanie vzdelávania

Príprava plánov vzdelávania

Projektovanie vzdelávania

Príprava projektu vzdelávania, význam jednotlivých častí projektu vzdelávania

Príprava učebných plánov a učebných osnov. Výber metód vzdelávania.

Hodnotenie vzdelávania

Význam hodnotenia vzdelávania

Princípy hodnotenia vzdelávania, úrovne hodnotenia vzdelávania a využitie výsledkov hodnotenia

Vyhodnotenie kurzu Vypracovanie a prezentácia Akčného plánu implementácie Vyhodnotenie obáv a očakávaní účastníkov kurzu Hodnotenie kurzu dotazníkom Odovzdávanie Certifikátov o absolvovaní kurzu

Lektor:
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD. Lektorka má 25 ročné skúsenosti s trénerskou činnosťou. Je certifikovanou lektor-kou a má niekoľko ocenení za svoju prácu. Podieľala sa na medzinárodných projek-toch (spolupráca s British Employement Service).

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6 , 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)