ODLOŽENÁ DAŇ v aktuálnej verzii 2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s odloženou daňou v zmysle národnej legislatívy a podľa IFRS v aktuálnej verzii 2015 – účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Cieľová skupina

pre pracovníkov v oblasti daní, účtovníctva, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, ekonomických a finančných útvarov, managementu, daňových poradcov a externých audítorov

Obsahová náplň

  • Aktuálna legislatíva k odloženej dani
  • Vymedzenie odloženej dane v účtovníctve podnikateľov /§10 postupov/ – posledné zmeny
  • Vymedzenie odloženej dane v IAS 12 – rozdiely proti SAS – posledné zmeny
  • Dočasné rozdiely /zdaniteľné a odpočítateľné/ – príklady – zamerané na špecifiká 2015
  • Výpočet odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky – príklady
  • Odhad a možnosti zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku
  • Odložená daň pri zmene sadzby dane z príjmov – zamerané na špecifiká zmeny sadzby 2015
  • Príklady na korekciu odloženej dane z predchádzajúceho obdobia
  • Odložená daň s dopadom do kapitálu – príklady
  • Odložená daň vo výkazoch účtovnej závierky, požiadavky na informácie v poznámkach podľa národnej legislatívy a podľa IAS 12
  • Diskusia, otázky, problémy

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape