ROZDIELY vo výkazoch ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov s rozdielmi vo výkazoch ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy v ich aktuálnej verzii na praktických ukážkach a reálnych aplikáciach – účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia, samostatná práca

Cieľová skupina

pre pracovníkov výkazníctva, daní, manažmentu, auditu a všetkých tých, ktorí pracujú s transformáciou výkazov zostavených podľa národnej legislatívy na výkazy zostavené podľa IFRS /pre potreby konsolidácie/ , ako aj analytikov výkazov ÚZ zostavenej podľa IFRS a národnej legislatívy

Obsahová náplň

  • Rozdiely v obsahu ÚZ podľa IFRS a národnej legislatívy
  • Rozdiely v štruktúre Výkazu o finančnej pozícii a výkazu Súvaha, podrobný rozbor jednotlivých položiek, rozdiely v ocenení, vykazovanie netto a brutto údajov /rozdiely/, uvedenie tretieho stĺpca podľa IFRS, väzba na poznámky /rozdiely/
  • Porovnanie Výkazu ziskov a strát a Ostatného komplexného výsledku s Výkazom ziskov a strát – podstatné rozdiely v ich obsahu a náplni jednotlivých položiek, väzba na poznámky /rozdiely/, väzba na daňovú legislatívu, najmä základ dane z príjmov
  • Rozdiely v porovnaní obsahu a štruktúry Výkazu pohybu vlastného imania a Prehľadu pohybu vlastného imania
  • Rozdiely vo Výkaze Cash-Flow a Prehľade Cash-flow
  • Rozdiely v oblasti Poznámok
  • Výkazy vybraných údajov pre potreby zverejnenia informácií o ÚJ vykazujúcej podľa IFRS v Registri vedenom MF SR
  • Praktické ukážky, porovnania a aplikácie priebežne
  • Otázky, problémy, diskusia s možnosťou nastolenia vlastných pracovných problémov priebežne
  • Ostatné podľa zloženia skupiny

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť


Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/436 420 *** zobraziť

mobil:
+421 903 217 *** zobraziť

email:
progslov@... zobraziť

web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)