Kurz: PODSTATNÉ ZMENY v KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ - rozšírenie foriem

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so zmenami v kolektívnom investovaní, najmä so vznikom subjektov s premenlivým základným imaním, ako aj so zmenami v nadväzujúcich legislatívnych normách – účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma – práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenieObsah kurzu

  • Podstatné zmeny v zákone č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní s účinnosťou od 18.3.2016 /okrem hlavy III, ktorá nadobúda účinnosť 1.7.2016/
  • Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ
  • Podrobný prehľad zmien
  • Rozšírenie subjektov kolektívneho investovania o fondy s premenlivým základným imaním
  • Zmeny v ustanovení o činnosti depozitára fondov, politiky odmeňovania manažmentu správcovských spoločností a sankčných ustanovení
  • Úpravy v Obchodnom zákonníku, najmä v oblasti základného imania
  • Zmeny v ďalšej legislatíve finančného trhu
  • Aktuálne zmeny v legislatíve NBS
  • Ostatné zmeny
  • Otázky, diskusia – priebežneCieľová skupina

pre kolektívnych investorov, manažment správcovských spoločností, depozitárov, pracovníkov regulácie a dohľadu NBS, pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík správcovských spoločnosti

POZOR!!! Netýka sa dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločnosti a ich fondov !!!Kontaktná osoba

Božena Petrjánošová
+421 903 217 227
progslov@progslov.sk


Organizátor