PODSTATNÉ ZMENY v KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ - rozšírenie foriem

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámiť účastníkov so zmenami v kolektívnom investovaní, najmä so vznikom subjektov s premenlivým základným imaním, ako aj so zmenami v nadväzujúcich legislatívnych normách – účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma – práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Cieľová skupina

pre kolektívnych investorov, manažment správcovských spoločností, depozitárov, pracovníkov regulácie a dohľadu NBS, pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, finančného útvaru a riadenia rizík správcovských spoločnosti

POZOR!!! Netýka sa dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločnosti a ich fondov !!!

Obsahová náplň

  • Podstatné zmeny v zákone č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní s účinnosťou od 18.3.2016 /okrem hlavy III, ktorá nadobúda účinnosť 1.7.2016/
  • Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ
  • Podrobný prehľad zmien
  • Rozšírenie subjektov kolektívneho investovania o fondy s premenlivým základným imaním
  • Zmeny v ustanovení o činnosti depozitára fondov, politiky odmeňovania manažmentu správcovských spoločností a sankčných ustanovení
  • Úpravy v Obchodnom zákonníku, najmä v oblasti základného imania
  • Zmeny v ďalšej legislatíve finančného trhu
  • Aktuálne zmeny v legislatíve NBS
  • Ostatné zmeny
  • Otázky, diskusia – priebežne

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Božena Petrjánošová
mobil: +421 903 217 227
e-mail: progslov@progslov.sk

Adresa
Cukrová 14, 811 08 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/436 420 64
mobil: +421 903 217 227, +421 903 440 420
email: progslov@progslov.sk
web: www.progresslovakia.sk

Adresa
Progres Slovakia, s.r.o.
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape